News

Observe ‘Concordia University, Nebraska Sunday’ on Nov. 17